گروه خانواده نمایندگی ابوریحان http://hamsafar-a.mihanblog.com 2020-02-24T16:41:42+01:00 text/html 2020-02-24T06:15:17+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه کارگاه آموزشی مجازی http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1496 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دومین جلسه از دوره اول کارگاه های آموزش مجازی ویژه همسفران نمایندگی ابوریحان با استادی خانم اعظم کمک راهنمای لژیون یکم&nbsp; ؛ با دستور جلسه&nbsp; درختکاری آغاز به کار کرد.</font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.upsara.com/images/f402960_Screenshot_------1.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کمک راهنمای محترم سرکار خانم اعظم&nbsp; در این مقاله به این نکته اشاره</font></span></span></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><span style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;می کنند ،</font></span></span></strong><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">تاکید بر درختکاری به این دلیل است که ما یاد بگیریم قسمتی از آسیب هایی که به دست خودمان در گذشته به طبیعت و اطرافیان خود وارد نموده ایم را با این حرکت جبران کنیم؛</font></span></strong></div> text/html 2020-02-23T09:19:43+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه اطلاعیه نگهبان http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1495 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://congress60.org/AppData/News/jbfvhj60308173675531494256081410544485.jpg" alt="اطلاعیه نگهبان" title="اطلاعیه نگهبان" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px; width: 500px; height: 375px;"></div><div align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;"><strong>با سلام ،</strong></span></span><strong style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">احتراما با توجه به شیوع بیماری کرونا، موارد زیر به اطلاع کلیه اعضای محترم کنگره 60 می رسد؛ لازم به ذکر است که این موارد تا&nbsp;<u>تاریخ جمعه 9 اسفند 98</u>&nbsp;قابل اجرا می‌باشند.</strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">1- مراسم پیمان و اهدای شال کمک رهنمایان قبول شده در آزمون 98، روز دوشنبه 5 اسفند 98 در نمایندگی آکادمی لغو و برگزار نمی گردد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">2- تصمیم گیری جهت تشکیل و یا عدم تشکیل کارگاه های آموزشی و همچنین لژیون ها، با توجه به شرایط منطقه ای در هر نمایندگی، بر عهده مسئولین آن نمایندگی (ایجنت ها و مرزبانان) می باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">3- کلیه کارگاه‌ها و لژیون‌های آموزشی گروه خانواده تا پایان هفته (9 اسفند 98) در تمامی نمایندگی‌های کشور، تعطیل می باشند.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">4- شرکت کلیه مسافران در کارگاه های آموزشی اختیاری بوده و در صورت عدم حضور، برای آنها غیبت منظور نمی شود و غیبت‌شان موجه است.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">5- در صورت خواندن دعا، از گرفتن دست‌های یکدیگر تا اطلاع ثانوی خود داری کنید.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">6- از دست دادن و بغل کردن یکدیگر خود‌داری کنید.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span style="font-size: 13px;">7- برنامه رهایی مسافران در روز چهارشنبه (7 اسفند 98) طبق روال هر هفته دایر می‌باشد.</span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; text-align: start;"><strong style="font-size: 13px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: Ftahoma; font-size: 10.6667px; text-align: start;"><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><div style="text-align: left;"><strong style="font-size: 13px;">با احترام نگهبان کنگره 60</strong></div><span style="font-size: 13px;"><div style="text-align: left;"><strong>&nbsp; &nbsp;4 اسفند 98</strong></div></span></span></p></div></div> text/html 2020-02-22T04:37:40+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر افسانه (لژیون هفتم) راهنمای مهربان دوستت داریم http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1494 <div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7/41.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#3366FF"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>به مناسبت مراسم تجلیل از خانم زهرا(کمک راهنمای لژیون چهارم)، جمعی از رهجویان ایشان دلنوشته هایی زیبا در سپاسگزاری از راهنمای مهربانشان نوشته اند که از شما دعوت می کنم آنها را در ادامه ی مطلب مطالعه فرمائید.<br></b></font></font></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-02-22T03:58:42+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه پیام تصویری هفته http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1493 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5385_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B2%DB%B2%DB%B0_%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B3.jpg" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div></div></div></div> text/html 2020-02-21T08:09:23+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه کارگاه آموزشی جهان بینی http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1492 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#464646"><br></font></font></b></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#464646">جلس هفتم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با&nbsp;</font><font color="#ff0000">استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی&nbsp;</font><font color="#464646">، با دستور&nbsp;</font><font color="#009900">"جلسه درختکاری"</font><font color="#464646">&nbsp;در تاریخ&nbsp;</font><font color="#ff0000">98/11/30</font><font color="#464646">، راس ساعت 8:40 آغاز به کار نمود.</font></font></b></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/Rahaie/RRR/rahayiiiii/RRraahaayi/rahhayyy/rrrahaye/sizzz/rraahhaayyii/jolase/1%20(2).JPG" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div style="color: rgb(34, 34, 34);"><br></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><b>خلاصه سخنان استاد؛</b></span><br style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><span style="color: rgb(70, 70, 70); font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;">امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است. امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه است. دستور جلسه هفته آینده درخت و درختکاری است. این رسم بسیار زیبایی است.</span></div></div> text/html 2020-02-21T08:05:57+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه اطلاعیه نگهبان http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1491 <div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com_post4" style="width: 601px; overflow: hidden; margin: 2px 0px 0px;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; line-height: 20px; text-align: start;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad" style=""><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; height: 0px; width: 601px; border: 0px;"></div><p style=""></p><div style="text-align: center;"><br></div><p></p><p dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/ew7l_jbfvhj603081736755314949980.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></p><p style=""><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌ها؛</b></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>کلیه اعضای کنگره ۶۰ به جهت رعایت اصول بهداشتی از دست دادن و روبوسی با یکدیگر اکیداً خودداری فرمائید.</b></font></p><p style="color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b>ضمناً کسانی که مبتلا به سرماخوردگی می‌باشند نیز می‌توانند با هماهنگی با راهنمای خود، تا بهبودی بیماری از حضور در شعبات کنگره خودداری کنند.</b></font></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><br></div></div></div><div class="theme-designer-com_width100-darsad" style="color: rgb(34, 34, 34); width: 601px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: start; margin: 4px 0px 0px;"></div></div></div> text/html 2020-02-20T05:53:35+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر افسانه (لژیون هفتم) گزارش تصویری از مراسم تجلیل خانم زهرا (2) http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1489 <div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7/22.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div> text/html 2020-02-20T05:37:31+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر افسانه (لژیون هفتم) گزارش تصویری از مراسم تجلیل خانم زهرا(1) http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1488 <div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7/12.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مراسم تجلیل از کمک راهنمای لژیون چهارم در مورخ 1398/11/29</font></b><br></div> text/html 2020-02-19T04:29:30+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه کارگاه آموزشی _ خصوصی همسفران http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1486 <div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>جلسه چهارم از دور بیست و چهارم&nbsp;</b></font></font><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از</font></font></b>&nbsp;<b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کارگاه&nbsp; های آموزشی - خصوصی ویژه همسفران کنگره 60 ، نمایندگی ابوریحان <font color="#ff0000">با استادی همسفر مریم </font>و&nbsp;<font color="#ff0000">نگهبانی همسفر زهراو دبیری همسفر ناهید&nbsp;&nbsp;</font><font color="#ff0000">با دستور جلسه "وظایف راهنما و رهجو"</font> روز سه شنبه مورخ 1398/11/29 راس ساعت 16:00 برگزار گردید.</font></b></div><div align="justify"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7/1.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="justify"><div><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خلاصه سخنان استاد:</font></font></b></div><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">خدا را شکر می کنم یک بار دیگر در این جایگاه قرار گرفتم. بخش اول دستور جلسه، دستور جلسه ی هفتگی کنگره است. که موضوع این هفته وظایف راهنما و رهجو می باشد. و بخش دوم دستور جلسه، تجلیلی از خانم زهرای عزیز است که در ادامه با هم جشن می گیریم. ...</font></font></b><br></div> text/html 2020-02-17T05:14:05+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر افسانه (لژیون هفتم) هدف کنگره 60، احیای فضیلتهای انسانی در کنار درمان اعتیاد است http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1468 <div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C/21%20%281%29.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></div><div align="right"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>همسفر لیلا ، اسیستانت محترم نمایندگی ابوریحان، در مقاله ی خود در رابطه با دستور جلسه ماهانه ی لژیون سردار با موضوع تعهد، وفای به عهد و تاثیر آن روی من می نویسند:<br>وفای به عهد در خرد جهانی جزو بالاترین فضایل به شمار می رود و همه ی انسانها از هر دین و مسلکی که باشند عهد شکنی را خیانت و رعایت وفای به عهد را فضیلت می شمارند. از شما دعوت می کنم متن کامل این مقاله ی زیبا را در ادامه مطلب بخوانید....</b></font><br></div><br> text/html 2020-02-17T04:52:08+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه کارگاه آموزشی مجازی - به استادی اسیستانت محترم (خانم لیلا) http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1484 <div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>اولین جلسه از دوره اول کارگاه های آموزش مجازی ویژه همسفران نمایندگی ابوریحان با استادی خانم لیلا ؛ با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو آغاز به کار کرد</b></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><br></b></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C/21%20%282%29.jpeg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>خلاصه سخنان استاد:</b></font></font><br><div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">همه ی افراد که در کنگره ی 60 هستند یا راهنما هستند یا رهجو . ما فردی نداریم که خارج از این دو حالت باشد. بنابراین هم راهنما و هم رهجو باید عملکرد درستی داشته باشند باید وظایف خود را به خوبی بشناسند و به آن عمل کنند...</font></b></b></font></font></div></div><div align="justify"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b></b></font></font><br></div> text/html 2020-02-16T13:40:07+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه رهجو از راهنما؛ عشق و مهربانی می آموزد http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1480 <div><br></div><div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C/26.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#6633FF"><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر (لژیون دهم )</font></font></b></font></div><div align="justify"><font color="#6633FF"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شخصی با تمام ناراحتی، غم، دلشکستگی، نا آرامی، نا امیدی و بیماری وارد کنگره می‌شود، آن هم با چه بیماری؟ بیماری که تمام دنیا برای آن درمان ندارد و شخص از درون و بیرون نابود شده،&nbsp; وارد کنگره می‌شود و...</font></b></font></div> text/html 2020-02-16T03:01:51+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه پیام تصویر هفته http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1481 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="margin: 0px 0px 8px; font-size: 9pt; line-height: 20px;"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/yitg_130.gif" alt="" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div><br></div></div></div></div> text/html 2020-02-14T02:27:01+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر معصومه رهجو یعنی؛ جوینده راه http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1478 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/o1iu_1496326262_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-11.jpg" style="background: none 0px 0px repeat scroll rgb(43, 87, 151); border: 3px double rgb(51, 0, 0); margin: 0px 0px 5px; padding: 7px; border-radius: 3px;"></div><div align="center"><font color="#993399"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div class="theme-designer-com-post-text" style="text-align: start; margin: 0px 0px 8px; font-size: 12px; line-height: 20px; color: rgb(34, 34, 34);"><div class="imgboxsadjad imgmargsadjad"><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر لژیون هشتم <br></font></b></font></div><div align="justify"><font color="#993399"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سیستم کائنات وهستی توسط معماربزرگ به گونه ای طراحی شده،که هرچیزی سرجای خودش قرارداردوهرکدام ازمخلوقین الهی وظایف خاص خودشان رادارند.</font></b></font></div></div></div></div> text/html 2020-02-13T05:47:25+01:00 hamsafar-a.mihanblog.com همسفر افسانه (لژیون هفتم) کارگاه مجازی - به استادی همسفر نرگس لژیون هفتم http://hamsafar-a.mihanblog.com/post/1458 <div style="text-align: center;"><img src="https://up.c60.ir/repository/7996/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%2098/23.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">سلام دوستان نرگس&nbsp; هستم یک همسفر(لژیون هفتم) &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></b></div><div align="justify"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">وادی ششم برای من وادی خیلی جالبی است "حکم عقل را در قالب فرمانده&nbsp; کاملا اجرا نمائیم" در مقابل عقل نفس قرار دارد . وقتی سی دی این وادی رو نوشتم ،&nbsp; انقلابی درونی در من شکل گرفت .</font></b></div></div>