مشارکت مکتوب- لژیون خانم فاطمه( لژیون هشتم)
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 02:26 ق.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )


تعدادی از رهجویان کمک‌راهنمای محترم "سرکار خانم فاطمه" درباب دستور جلسه هفتگی" وادی سوم و تاثیر آن بر روی من" مطالبی را ارائه نموده‌اند که در قالب مشارکت  تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سلام دوستان فاطمه هستم همسفر :
باید دانست که هیچ موجودی به میزان خود انسان برای خویشتن خویش فکر نمی کند .در ابتدا وادی عبارت تاکیدی باید آمده است که بمعنی آن است که اگر ندانیم یا توجه نکنیم برای ما مساله ساز است دانستن وتوجه نکردن فرقی با ندانستن ندارد حتی به منزله دانستن ضرر بیش تری دارد .همه موجودات فکرمی توانند فکر کنند اما نه مانند انسان .در این وادی اشاره شده به مسئولیتوبار درمان که به دوش خود فرد است.  انسان اگر خودش فکر نکند وحرکت نکند هیچ کس  برای او حرکت نمی کند .بازی در آگاهی تنها راه درمان وزندگی زیباست .شیطان به زیباترین وماهرترین شکل عمل می کند .القا نیروهای منفی راهمواره باید در نظر داشت .ما برای یافتن راه وجلو رفتن باید پشتوانه فکری وتفکر ی را همراه داشته باشیم .وبرای پیروزی در درمان وزندگی باید نیروها وتوان خود را بشناسیم وبه میزان ونوع ان پی ببریم ونیروهای شیطان ونیروهای بازدارنده هم به خوبی مورد شناسایی قرار دهیم .بازی در آگاهی ها زمانی می تواند. ادامه یابد که نا آگاهی بدست آوریم وآن آگاهی نیست جز دانش واطلاعاتی که کنگره به ما می دهد ونشریات وسی دی ها ومشارکت ها وتمام دانشی که به عمل در آمده باشد .

سلام دوستان سمیه هستم همسفر:
تیتروادى سوم:بایددانست هیچ موجودى به میزان خودانسان به خویشتن خویش فكرنمیكند.این وادى میخاداینوبمن بگه كه هیچ كسى جزخودمن نمیتونه به خودمن فكركنه،مسافرمن اگردچاربیمارى اعتیادشده فقط خودش بایدبخادوتلاش كنه تاازاعتیادرهابشه ویااگرخودمن حال خوشى ندارم نبایدتوقع داشته باشم تاراهنمایاكس دیگرى به من حال خودش بده ،بلكه بایدباخواست وتلاش خودم وقرارگرفتن درصراط مستقیم ودورى ازضدارزشها به حال خوش برسم.امیدوارم كه همه مابه آن درجه ازدانایى وتفكربرسیم كه خودمان باخواست وتلاش خود تمام مشكلاتمان راحل كنیم.

سلام دوستان نازی هستم یک همسفر: 
این وادی از کلمه ی باید  استفاده کرده. باید دانست هیچ کس اندازه ی من به من فکر نمیکند  بیشترین بار مسئولیت زندگی خودم بر دوش خودم است  اگر مسئله ی توی زندگی من هست باید خودم تلاش کنم تا حلش کنم وهیچ توقعی نداشته باشم که دیگران مشکل من حل کنند ویا این که بشینم و هیچ حرکتی برای حل مسئله نکنم و واگذار کنم به خدا. موقعی مسولیت به خدا واگذار میکنیم که تمام سعی وتلاش خودمان کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم نتیجه ای که از این وادی میگیریم: 
۱_کلیه ی مسئولیت کار وزندگی ومشکلات خودمان را ٬خودمان بپذیریم 
۲_کلیه ی سختی های آن را با دل وجان بپذیریم 
۳_سعی کنیم با تمام توان ٬مسائل زندگی را با تفکر وتدبیر حل نماییم 
۴_سعی کنیم از نظر مشورتی سایر انسانها ی صالح استفاده کنیم ٬ولی تصمیم نهایی را بایستی خودمان بگیریم 

سلام دوستان ملیحه هستم همسفر:
وادی سوم همچون شمشیری برنده به مرکز این تفکر مخرب فرود میاید و می گوید: باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمیکند.من با مطالعه این وادی متوجه شدم که برای حل مشکلاتم بهتر است اول خودم قبول کنم که بار هر مشکلات را به دوش بگیرم و با آموزش و بالا بردن دانایی و آگاهی مسئله های زندگیم را خودم حل کنم.وادی سوم حال مصرف کننده را بیان میکند که هیچ کس بار اعتیاد تو را نمیتواند حمل کند اینبار خماری و مشکلاتی را که بوجود آورده ایی چه کسی میتواند به جای تو تحمل کند؟از هیچ کس توقع کمک نداشته باش و بدان چه بخواهی و چه نخواهی اینبار روی دوش تو هست و توباید آن را حمل کنی و در نهایت به زمین بگذاری.ما این را فهمیدیم هیچ موجودی به اندازه خود ما نسبت به ما فکر نمیکند و ما تا زمانیکه فکر میکردیم دیگران باید مشکل ما را حل کنند ته چاه بودیم و زمانیکه به این پی بردیم که مشکلاتمان را باید خودمان حل کنیم از چاه بیرون آمدیم.نتیجه ای که از این وادی گرفته میشود :
*کلیه مسئولیت کار خود را بپذیریم.
*کلیه سختی ها را به عنوان باز پرداخت بدهی خود به اعتیاد تحمل کنیم.
* سعی کنیم مسئله را خودمان با تفکر حل کنیم.
*از مشورت انسان های صالح استفاده کنیم ولی تصمیم آخر را خودمان بای  بگریم.

سلام دوستان زهراهستم همسفر:
مادراین وادی به این نتیجه رسیدین که ،بایدبدانیم که برای حل مشکلاتمون بیشترین باربرروی دوش خودمون است. وبایدباتوجه به وادی اول باتفکروکوشش خودمون نشکلمون راحل کنیم.اگه نیازبودباافرادصالح هم مشورت بکنیم اماتصمیم نهایی روخودمون بگیریم تااعتمادبه نفس پیداکنیم.ومشکلاتون روپله پله وتدریجی حل کنیم وامیدمون روهم ازدست ندیم.واین هم درنظرداشته داشته باشیم که شیطان به صورت دلسوزانه وارد افکارواندیشه ما میشود.وبایدنیروهای تخریبی روهم کاملا بشناسیم.

سلام دوستان زهرا هستم همسفر :
یکی ازرئوس مثلث درمان اعتیاد که براساس آن پروتکل درمان تدریجی در کنگره۶۰شکل گرفت مبحث جهانبینی هست وهرانسانی باتعریفی که از جهان پیرامون خودارائه میدهدزندگی خودراشکل می دهد،وسرنوشت خودرا رقم میزند.شاید بتوان گفت که جهانبینی دریچه ای است که تابع تفکرواندیشه انسان است.وهراندازه تفکرات انسان درمسیر ارزشهای انسانی رشدوتوسعه یابدنگاه انسان به زندگی زیباتروکلی ترخواهد بود.به قول معروف جهان هرکسی به وسعت اندیشه اوست.درکنارجهانبینی درکنگره۶۰توسط نگهبان گنگره ،کتاب وادی یاراههای درست زندگی کردن ودرست اندیشیدن که شامل ۱۴وادی هست ارائه گردیدکه ازاول، تفکرشروع ودر انتهای مسیر باعشق ومحبت به پایان میرسد.این نشان ازتفکرعمیق ویادآوری درست زیستن درمسیر زندگی میباشد.و اما وادی سومبایددانست هیچ موجودی به اندازه خودانسان برای خوشتن خویش فکرنمیکند.این وادی باکلمه تأکیدی شروع میشودکه بیشترین بارمعنایی رادر خود داردواین تأکید نشان ازقانونی محکم وخلل ناپذیرکه ماچه بخواهیم وچه نخواهیم درهستی وزندگی انسان جاری است.ودرتمام زندگی ماجاری است که صددرصدباردرمان رابه روی دوش خودما می اندازد.بایدبه این باوربرسیم که برای عبوراز گذرگاههای سخت تلاش کنیم تابه اعتمادبه نفس لازم برسیم.چون این اعتمادبه نفس برای گذرازاین راه پر پیچ وخم نیازاست ومارادررسیدن به اهداف ورهایی که همان درمان است یاری میرساند.درمانگراعتیاد هرشخصی خودشخص می باشدو دراینجا راهنما انگشت اشاره یانشان دهنده راه ازچاه است وشخص باتصمیم واختیاربهترین مسیررا انتخاب نمایدوازمشکلات عبورکندو آرامش قلبی رادوباره به خانواده برگرداند.وبه رهایی برسد.
نتیجه کلی این وادی برای مااینست:   ۱؛بایدمسؤلیت کارخودرابپذیریم.
۲؛کلیه سختی ومشکلات آن راباجان دل پذیراباشیم.
۳؛ازمشورت دیگران استفاده نماییم ولی درانتها تصمیم نهایی راخودبگیریم.
۴؛برای رسیدن به هدف باید تلاش کنیم.

سلام دوستان مریم هستم همسفر:
نتیجه وادی سوم ۱ کلیه مسئولیت کاروزندگی ومشکلات خودمان راخودمان بپذیریم۲_ کلیه سختیهای آنرابادل وجان بپذیریم۳_ سعی کنیم باتمام توان مسائل راباتفکروتدبیرحل نمائیم۴_ سعی کنیم از نظر مشورتی سایر انسانهای صالح استفاده کنیم ولی تصمیم نهایی رابایستی خودمان بگیریم

سلام دوستان سامره هستم یک همسفر:
وادی سوم به من همسفر میگه که خودم باید به فکر حل مشکلات خودم باشم.به جای اینکه منتظر یک معجزه باشم باید خودم بلند شم و حرکت کنم.این درست نیست که برای حل مسائلم از دیگران توقع داشته باشم،هیچ کس به اندازه ی من به فکر خودم نیست.پس به جای اینکه بشینم غم مشکلاتم رو بخورم و در انتظار دیگری باشم در مورد مشکلاتم تفکر می کنم و در همون جهت قدم بر می دارم و امیدم رو از دست نمی دم.

سلام دوستان معصومه هستم همسفر:
وادی سوم به من کمک کرد تا سطح انتظاراتم را پائین بیاورمو بدانم که تنها خودم میتوانم به خودم کمک کنم و توقع داشتن از دیگران باعث کند شدن روند پیشرفت من میشود.وقتی پذیرفتم که مشکلات هستن و برای حل آنها باید اقدام کنم آنوقت بجز  توانایی خودم انتظاری از دیگران ندارم تنها میتوانم از نظر و مشورت دیگران استفاده کنم اما باز هم تصمیم نهایی با خود من است.

سپاس از همسفران لژیون هشتم
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: مشارکتهای مکتوب،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
رخساره از لزیون هفتم پنجشنبه 22 آذر 1397 01:12 ب.ظ
با تشکر از خانم فاطمه ی عزیز و کمک راهنمای محترم
رخساره از لزیون هفتم پنجشنبه 22 آذر 1397 01:12 ب.ظ
با تشکر از خانم فاطمه ی عزیز و کمک راهنمای محترم
رخساره از لزیون هفتم پنجشنبه 22 آذر 1397 01:12 ب.ظ
با تشکر از خانم فاطمه ی عزیز و کمک راهنمای محترم
رخساره از لزیون هفتم پنجشنبه 22 آذر 1397 01:10 ب.ظ
با تشکر از خانم فاطمه ی عزیز و کمک راهنمای محترم
همسفر نرگس کمک راهنما لژیون دوم دوشنبه 12 آذر 1397 12:20 ب.ظ
بسیار عالی بود خداقوت به خانم فاطمه عزیز و اعضا لژیون
همسفر نرگس کمک راهنمای لژیون نهم دوشنبه 12 آذر 1397 09:45 ق.ظ
عالی بود خداقوت خدمت خانم فاطمه عزیز ولژیون هشتم
همسفر فاطمه لژیون یکم دوشنبه 12 آذر 1397 07:36 ق.ظ
سلام خدا قوت مثل همیشه عالی بود من که لذت بردم
معصومه لژیون یکم یکشنبه 11 آذر 1397 11:49 ب.ظ
عالی وپر بار بود خسته نباشید
اعظم کمک راهنمای لژیون یکم یکشنبه 11 آذر 1397 10:47 ب.ظ
خدا قوت به خانم فاطمه و بچه های لژیون هشتم
ممنون از مشارکت خوبتان
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic