برداشت سی دی معنویت
شنبه 2 دی 1396 ساعت 04:48 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست همسفر معصومه | ( نظرات )

 

چقدر دشوار است وارد دنیای اعتیاد شدن، شیطان ما را بازی داد و شوخی شوخی وارد مسئلهء اعتیاد شدیم، به اشکال مختلف و گوناگون، حال چقدر سخت است خارج شدن از آن؟؟!! آزمایش این گونه است و البته این خود یک آزمایش الهی است، که شیطان تو را فریب داد و کارگردانی کرد و وارد جهان اعتیادت کرد، حالا که می‌خواهی خارج شوی چقدر سخت است؟ یا دیگری وارد جمع آوری مال می‌شود و از راه‌های ضدارزش  و غیر مستقیم این عمل را می‌کند، یا وارد موضوعات متعدد دیگری می‌شود، اما خارج شدن از آنها بسیار بسیار دشوار و سختی است. و البته همه اینها هم به جهت آزمایش است.

سلام دوستان نازی هستم یک همسفر

نکاتی از سی دی معنویت از مهندس

علم داشتن ؛ دانستن یک سری مطالب کتاب مثل ریاضی ٬فیزیک٬علوم نیست ۰مهمترین علم ؛علم زندگی کردن است۰ و حرکت کردن در مسیر زندگی خودش بالاترین علم است ۰علومهای دیگر به انسان کمک میکنند تا بتواند بهتر به زیست خودش ادامه بدهد ۰همه ادیان آمدند تا انسان را به صراط هدایت کنند. ولی هر زمان گوهری وجود دارد ٬بلافاصله یا روی آن رسوب میگیرد یا میخواهند آن را از بین ببرند یاتوسط خودش آن را از بین می برند ۰صراط مستقیم راهی است که انسان به هدفش میرسد ۰صراط مستقیم یعنی دوری از ضد ارزش ها وپرداختن به ارزشها ۰در قرون وسطا میگفتن دین افیون جامعه است ۰به اعتقاد من دین برکت جامعه است ۰چیزیکه افیون جامعه است خرافات وبی دینی است.اگر دین به درستی اجرا شود برای جامعه برکت است ۰یک سری علم نو ظهور در مقابل دین قد علم کردن که ممکن است ما در دام آنها بیفتیم ٬ما باید علم ٬دانش وآگاهی خودم را بالا ببریم  تا در دام آنها گیر نکنیم۰هر مطلبی برای ما مطرح میشود اول باید روی آن تفکر کنیم و بعد آن را انتخاب کنیم ۰دین ومعنویت هم همین طور است .

اول تئوری دین چیست ؟دوم اجرا ی آن ؟سوم هدف ومسیرش چیست ؟معنویت وارد دین شده ٬ 

معنویت ٬دین ٬قوانین ٬مجموعه اینها میشود شریعت ۰

طریقت یعنی راهی است که ما آن را طی میکنیم ۰

حقیقت ؟هدفی است کهمادنبال میکنیم ۰واین سه مکمل هم هستن ۰

علم نوظهور مثل انرژی درمانی ؟درست است در کائنات وطبیعت انرژی وجود ٬دارد ودر٬درمان بیماریها کمک میکند وبهش میگویند فرا درمان یعنی بالاتر ازدرمان ؛چرا معتقد هستیم که انرژی در هستی به انسان کمک میکند؟برای اینکه معتقد هستیم نفس انسان وجسم انسان که به هم متصل هستند دارای هفت نقطه ی مشترک هستن که به آنها میگویند چاکرا ۰اگر یک فردی که آموزش لازم را ندیده اگر بخواهد یک بیماری را با انرژی درمانی  ٬درمان کند صد مرتبه خطر ناکتر از عمل جراحی است ۰چون اختلال بوجود می آورد هم برای خودش وهم برای طرف مقابل ۰چیزهای که باید روی آنها تفکر وتعقل کنیم به جای معنویت ودین میگوییم جهان بینی ۰ 


سلام دوستان فاطمه هستم همسفر مهدی

نکاتی در باره سی دی معنویت

قوانین وفرامین الاهی درزمانهای گذشته توسط پیامبران ارسال وبه انسان ابلاغ میشد  ودین هم یعنی روش وآیین زندگی ،روش درست زندگی کردن .اگردقت کنیم ،تمام ادیان می خواستند ،انسانهارابه صراط مستقیم هدایت کنند .صراط مستقیم کوتاهترین راهی بودکه انسان به هدف میرسید .راهمستقیم درواقع همان اجرا کردن قوانین بود .وقوانین هم چیزهای عجیب وغریبی نیست .همه رسولان میگفتند :که صراط مستقیم یک راهی است که انسان دروغ نگوید ،رشوه نگیرد ،غیبت نکند ، فسادنکند، پایش راازگلیم خودش درازتر نکند و ........ واینها همه قوانین الهی است کهبراساس ان زندگی می کردیم .ولی ازانجایی که درهرفرمان گوهری وجوددارد، بلا فاصله یاروی انرا رسوب میگیرد ویااینکه میخواهند ان گوهررابردارند ؟!ویااینکه میخواهند بوسیله خودش آن راازبین ببرند .

سلام دوستان معصومه هستم همسفر قاسم

نکته  مهم از سی دی معنویت

اشاره به صور آشکار و پنهان اینکه بقول آقای مهندس انسان هر چه میکشد از جهل و نادانی اش میباشددر اصل، صور آشکار و پنهان یکی هستند اما چون ما علم به یافتن و لمس مطالب را نداریم آنچه را که نمیبینیم می گوییم پنهان مثل کتاب قرانکه تنها کسانی اشراف کامل به آن دارند که مطهر درونی هستند.و همین علم نداشتن ما باعث میشود که عرفانهای نو ظهور وارد شوند و کلاسهای گوناگونی هم وجود داردما باید روی تمام مسائل تفکر کنیم همه اینها را ما علم جهان بینی میگوییم و برای رسیدن به هر کار و مسئله ای باید از راه مستقیم وارد شد هیچ راه میانبری مارا به هدف اصلی نمی رساند.انسانها از روز الست آغاز شده اند و پایان مشخصی ندارند و در این مسیر همواره باید به دنبال کسب علم و آموزش باشند.اما باید مراقب بود که اهریمن در طول مسیر همواره هست و این ها آزمایشات الهی هستند در قالب های گوناگون.

سلام دوستان زهراهستم یک همسفر

خلاصه ای ازسی دی معنویت

توهرگروهی که می رویداول بایدبدانیدتئوری چیه،دوم نتیجه چیه،سوم اجراچیه؟

تئوری خوبه،ولی بعضی موقعه هاتئوری یه چیزی میگه،اما اجراچیزدیگه ای می شه. واین مسئله برای مااهمیت داره که تئوری چی میگه،واجرامی تونه تئوری رابه عمل برسونه وبایدببینیم نتیجه چه هست وچه خواهدبود،وبه چه منظوراهمیت داره،واول بایدببینیم تئوری بااجراجوردرمیاد. کتاب ماقران چقدربرای علم ودانش ارزش قائله،وهمش ازمبحث علم ودانش استفاده می کنه،ورسول اکرم می فرمایدیک ساعت تفکربهترازهفتادسال عبادت است. آن چیزهایی که قابل درک ولمس هست راصوراشکارمی گویند. ولی ان چیزی که قابل لمس ودرک نباشدراصورپنهان میگوییم یامتافیزیک یامعنویات. اگرعلم ودانش مابه مرحله ای برسدکه بتونیم صورپنهان رادرک کنیم انها هم میشوندصوراشکار. جهان بینی به مامی گویدروی هرقضیه ای بایدتفکرواندیشه بکنیم وهیچ راه میانبری برای ماوجودنداردوهیچ چیز به مامجانی نمی دهند. وراهی کوتاهترازصراط مستقیم وجودندارد،وصراط مستقیم یعنی پرداختن به ارزشهاودوری ازضدارزشها. عرفان یعنی شناخت واگاهی،معنویت ازروی معنامی اید،یعنی انچه که نسبت داده شده به معنااست. ومابایدبدانیم که بزرگ بودن به معنای این نیست که من کشوربزرگی دارم یاثروته زیادی دارم،بلکه به اندیشه وکارهای بزرگ است. وبایدبدانیم حاصل عمرماچیه؟ایاحاصل عمرمافقط پول جمع کردن است که یک دفعه بذارم وبرم یامطلب دیگری است خداوندثروت میده که به بقیه هم کمک کنی،دسته نیازمندها راهم بگیری نه که تو بانکها جمع کنی وهیچ خرجی نکنی واینها همش ازمایش الهی می باشدوخداوندانسانها رافقط بابی پولی امتحان نمی کندگاهی باپولداری مارا امتحان می کند. وخارج شدن ازضدارزشها خیلی مشکل است.

سلام دوستان نرگس هستم همسفر

خلاصه ای از سی دی معنویت:

تمام ادیان آمدند که انسان را به صراط مستقیم هدایت کنند و اجرای قوانین که میگه دروغ نگو،دزدی نکن،رشوه نگیر و ......معنویت را در دین قرار دادند.دین یعنی:روش،متد،قوانین که مجموع اینها میشود شریعت.طریقت یعنی:راهی که ما طی میکنیم.حقیقت:هدفی که ما دنبال میکنیم.هر 3 اینها مکمل هم هستند یک مسری را طی میکند که راه مستقیم است و هیچ راه میانبری ندارد.معنویت یعنی:معنا آنچه را ما به معنی نسبت میدهیم میشود معنویت.

هر مسئله و معنویتی باید:

1-تئوریش مشخص شود2-نتیجه و هدفم  چیست3-اجرا شود.

در شریعت چیزی جز علم و دانش نیست که انسان را به تفکر تشویق میکند.کتاب قرآن صور اشکار است اما مطالب آن تا زمانیکه درک و لمسش نکنیم صور پنهان است.بزرگی انسان به مال و ثروت نیست بلکه به اندیشه انجام کارهای بزرگ است.هیچکدام از ما به هیچ نقطه نپای نمیرسیم که آموزش هایمان کامل شود و هر علمی داشته باشیم یک علم از ما بالاتر است و همه ما نیاز به آموزش داریم.

سپاس از لزیون هشتم


Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: سی دی های آموزشی و جهان بینی،


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
همسفر ملیحه لژیون هشتم پنجشنبه 14 دی 1396 02:26 ق.ظ
خدا قوت به خانم معصومه عزیز وخواهر لژیونی های گلم وراهنمای مهربانم خانم فاطمه عزیز.
همسفرزینب.لژیون چهار سه شنبه 5 دی 1396 11:21 ق.ظ
خانم معصومه بابت انتقال مطالب بسیار عالیتون ممنون
اعظم لژیون ۴ یکشنبه 3 دی 1396 06:39 ب.ظ
خدا قوت به دوستان و خانم معصومه عزیز
همسفر معصومه .لژیون هشتم یکشنبه 3 دی 1396 07:58 ق.ظ
خداقوت خانم معصومه عزیز بابت انعکاس مطالب
شنبه 2 دی 1396 10:08 ب.ظ
سلام خدا قوت لژیون هشتم عالی بود
 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic